เวอร์ชันเต็ม: [-- เจาะแนวข้อสอบ สรุป+เก็งข้อสอบการเมืองไทยในปัจจุบัน ข้อสอบสายจ่าดาบ 50 ปี --]

ข่าวรับสมัครงานราชการ ข้อสอบราชการ พนักงานราชการ ข้อสอบรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ -> แนวข้อสอบตำรวจ 2557 -> เจาะแนวข้อสอบ สรุป+เก็งข้อสอบการเมืองไทยในปัจจุบัน ข้อสอบสายจ่าดาบ 50 ปี [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-08-31 10:16

เจาะแนวข้อสอบ สรุป+เก็งข้อสอบการเมืองไทยในปัจจุบัน ข้อสอบสายจ่าดาบ 50 ปี

เจาะแนวข้อสอบ สรุป+เก็งข้อสอบการเมืองไทยในปัจจุบัน ข้อสอบสายจ่าดาบ 50 ปี

นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด

ก. นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร                                                  ข.  นายสมัคร  เชาวภานนท์
ค.  นายชวน  หลีกภัย                                                              ง.  นายอภิสิทธิ์  เวชาชีวะ
     ตอบ  ข้อ ก.  นางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

พรรคใดคือพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลชุดของนางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ณ 10 สิงหาคม 2554
ก.  พรรคพลังชล                                                                     ข.  พรรคชาติไทยพัฒนา
ค.  พรรคภูมิใจไทย                                                                ง.  พรรคมหาชน
     คำตอบ  ข้อ ค.  พรรคภูมิใจไทย
 

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่สำคัญของสมาชิกวุฒิสภา
ก.  กลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข.  ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ค.  ตรวจสอบและกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ง.  เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
     ตอบ  ข้อ  ง. เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใครก. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
                       ข. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 

                        ค.  นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 
                       ง.  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

     ตอบ  ข้อ   ค.  นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 


ปัจจุบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนมีจำนวนเท่าใด
ก.  60 คน                                                                                ข.  80 คน
ค.  125 คน                                                                              ง.  120 คน
     ตอบ ข้อ ค. 125 คน


สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดมีจำนวนเท่าใด
ก.  100 คน                                                                             ข.  150 คน
ค.  200 คน                                                                             ง.  120 คน
     ตอบ ข้อ ข.  150 คน

สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีจำนวนเท่าใด
ก.  64 คน                                                                                ข.  74 คน
ค.  84 คน                                                                                ง.  94 คน
     ตอบ ข้อ ข.  74 คน

สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งมีจำนวนเท่าใด
ก.  66 คน                                                                                ข.  76 คน
ค.  86 คน                                                                                ง.  96 คน
     ตอบ  ข้อ ข.  76  คน

ประธานองค์มนตรีคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พล.อ.สุรยุทธ   จุลานนท์                                                   ข.  ศ.สัญญา  ธรรมศักดิ์
ค.  พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์                                                 ง.  พล.อ.พิจิตร  กุลวณิชย์
 ตอบ ข้อ ค.  พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์

เลขาธิการการอุดมศึกษาคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  นายวัลลภ  สุวรรณดี                                                          ข.  ดร.สุเมธ  แย้มนุ่ม
ค.  นายถิรชัย  บุญธรรม                                                          ง.  นางจรวยพร  ธรณินทร์
 ตอบ ข้อ ข.    ดร.สุเมธ  แย้มนุ่ม

ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พล.อ.บุญกว้าง  เนียมประดิษฐ์                                         ข.  พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา
ค.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา                                             ง.  พล.อ.วินัย  ภัททิยกุล
 ตอบ ข้อ ค  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

บุคคลตามข้อใดไม่ได้เป็นผู้สรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2550
ก.  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ                                                   ข.  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ค.  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน                                               ง.  ประธานศาลฎีกา
 ตอบ ข้อ ค.    ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
ก.  ฉบับที่  7       ข.  ฉบับที่  8         ค.  ฉบับที่  9          ง.  ฉบับที่  10
    
ตอบ ข้อ ง.    ฉบับที่  10

จากคำถามข้อที่  13  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติดังกล่าวใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.  2540-2545          ข.  2550-2555          ค.  2550-2554          ง.  2551-2555
     
ตอบ ข้อ ค.    2550-2554         

ประชาธิปไตยหมายความว่า 
ก.  การมีสิทธิเท่าเทียมกัน                                                      ข. การปกครองโดยประชาชน
ค.  การมีอิสรภาพ                                                                    ง.  การปกครองตนเองอย่างอิสระ
     ตอบ ข้อ ข. การปกครองโดยประชาชน

อะไรคือพื้นฐานสำคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก.  การเมือง          ข.  การศึกษา          ค.  เศรษฐกิจ          ง.  ประชาชน
     ตอบ ข้อ ข.  การศึกษา         

กฎหมายฉบับใดที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และเสรีภาพของคนไทย
ก.  กฎหมายแพ่ง          ข.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ          ค.  กฎหมายปกครอง          ง.  กฎหมายอาญา
     ตอบ ข้อ ข.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ         

ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
ก.  บริหารและพัฒนาประเทศ                                                ข.  พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
ค.  พิจารณางบประมาณแผ่นดิน                                            ง.  อภิปรายซักถามนโยบายของรัฐบาล
 ตอบ ข้อ ก.  บริหารและพัฒนาประเทศ
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก.  20  ปี          ข.  25  ปี ค.  39  ปี          ง.  35 ปี
     คำตอบ  ข้อ  ง.  35 ปี

องค์กรใดมีหน้าที่ในการสั่งยุบพรรคการเมือง
ก.  ศาลฎีกา          ข.  ศาลปกครอง         ค.  ศาลรัฐธรรมนูญ          ง.  อัยการสูงสุด
     ตอบ  ข้อ  ค.  ศาลรัฐธรรมนูญ 

พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจอธิปไตยอย่างไร
ก.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยโดยอ้อม
ข.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยทางตรง
ค.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยได้บางโอกาส
ง.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยได้เมื่อได้รับความยินยอมจากรัฐสภา
     ตอบ  ข้อ  ก.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยโดยอ้อม     


จำหน่ายเอกสารรวมแนวข้อสอบตำรวจสายจ่าดาบรุ่น 50 ปี‏

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆและข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสารสามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลยในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-7991482 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 

 เลขที่บัญชี 178-2-47301-6 .กสิกรไทย 
สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตชื่อบัญชี ทวีวัฒน์สมชาติ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  Email :  taweewatsom@gmail.com

www. caithai1.com

1 ชุดประกอบด้วย

- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม

- ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

– ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

– บทบาทภารกิจ กตช.  ก.ตร.

– แนวข้อสอบ  เหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  สังคม 

– ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ

– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

– อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– รวมแนวข้อสอบ 500ข้อ
เวอร์ชันเต็ม: [-- เจาะแนวข้อสอบ สรุป+เก็งข้อสอบการเมืองไทยในปัจจุบัน ข้อสอบสายจ่าดาบ 50 ปี --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.080188 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us