เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 - ครูบ้านนอกดอทคอม --]

ข่าวรับสมัครงานราชการ ข้อสอบราชการ พนักงานราชการ ข้อสอบรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. -> แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 - ครูบ้านนอกดอทคอม [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-07-14 10:43

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 - ครูบ้านนอกดอทคอม

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 - ครูบ้านนอกดอทคอม ...
www.kroobannok.com › ข่าว/บทความเรื่องราวจากสมาชิก - www.kroobannok.com
27 พ.ย. 2010 – แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 - ครู นักเรียน การศึกษา ข่าวการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เกมส์ ครูไทย ข่าวครู สอบบรรจุ

ตัวอย่างแนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 วิชาชีพครู. ครูแจ๋ว พิจารณาวิชาที่ตนสอนแล้วก็ไปชวนเพื่อนครูคือ ครูต๋อย ครูนี ครูวิ ครูแต๋ว ซึ่งสอนคนละวิชาใน ระดับชั้นภาคเรียนเดียวกัน มาช่วยกันวางแผนการสอนและตั้งเกณฑ์ประเมินผลการเรียนร่วมกันในการสอนนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ เรื่อง"อาหารดีมีประโยชน์" และเพื่อนครูช่วยสอนนักเรียน
จากเหตุการณ์ข้างต้นเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบใด
ก. แบบสอดแทรก
ข. แบบขนาน
ค. แบบสหวิทยาการ
ง. แบบข้ามวิชาหรือสอนเป็นคณะ
2. การประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้รูปแบบสหวิทยาการคือข้อใด
ก. ครูคนเดียวประเมิน
ข. ครูแยกกันประเมิน
ค. ครูประเมินผลงานในแต่ละชิ้นในส่วนที่ตนสอนโดยกำหนดเกณฑ์เอง
ง. ครูประเมินผลร่วมกันในงานชิ้นเดียวกันโดยมีเกณฑ์ตัดสินร่วมกัน
3. ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อกล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบขนาน
ก. ครูคนเดียวสอนหลายวิชา
ข. ครูหลายวิชาสอนในหัวเรื่องเดียวกัน
ค. ครูหลายคนต่างคนต่างสอนในวิชาของตนเอง
ง. ครูหลายคนช่วยกันสอนในวิชาเดียวกัน
4. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้รูปแบบสอดแทรกคือข้อใด
ก. ครูต้อยสอนวิชาพลศึกษา แต่บางเรื่องสั่งงานให้นักเรียนวาดรูปและแต่งบทกลอนมาส่งเพื่อตรวจให้คะแนน
ข. ครูดา ครูเมี่ยง ครูหมู ครูนุช ซึ่งสอนคนละวิชา ช่วยกันสอนวิชา ว 101 ชั้น ม.1 เรื่องนํ้าเสีย
ค. อาทิตย์หน้า จะมีการจัดนิทรรศการในหัวข้อ"เศรษฐกิจยุคปัจจุบัน" ของนักเรียนชั้น ม.4/1 โรงเรียนน่ารักวิทยา
ง. ครูเป้ากับครูแตนวางแผนการสอนด้วยกันแต่แยกกันไปตรวจผลงานนักเรียน
5. การนำเสนอชิ้นงาน/โครงการ เพื่อให้ครูผู้สอนประเมินผลงานจากเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งได้วางแผนไว้ด้วยกัน เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบใด
ก. แบบสอดแทรก
ข. แบบขนาน
ค. แบบสหวิทยาการ
ง. แบบข้ามวิชาหรือสอนเป็นคณะ
6. การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างกฎหมายใหม่ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ส่วนกลาง
ข. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สถานศึกษาของรัฐบาล
7. หน่วยงานระดับกรมตามข้อใดที่ยุบรวมเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กรมสามัญศึกษา
ข. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ค. กรมวิชาการ
ง. ถูกทุกข้อ
8. E -filing หมายถึงข้อใด
ก. การบริหารจัดการสำนักงาน
ข. การบริหารจัดการเอกสารอิเลคทรอนิก
ค. การจัดการศึกษาโดยใช้เอกสารอิเลคทรอนิก
ง. ถุกทุกข้อ
9. ระบบ E -filing ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดใช้ในวันใด
ก. 10 สิงหาคม 2547
ข. 11 สิงหาคม 2547
ค. 12 สิงหาคม 2547
ง. 13 สิงหาคม 2547
10. เว็บไซต์ระฆังห่วงใยจากใจนายกรัฐมนตรี(www.rakang.go.th) เป็นเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หน่วยงานใดเป็นเจ้าของ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ค. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. กระทรวงมหาดไทย
11. โครงการ to be number one เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
ก. ยาเสพติด
ข. การทะเลาะวิวาท
ค. สื่อลามกอนาจาร
ง. โรงเรียนสีขาว
12. การปฏิรูประบบราชการ เป็นการพัฒนาการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการ อยู่ในบังคับกลุ่มที่ 1 ซึ่งกำหนดขอบเขตของการประเมินไว้กี่มิติ
ก. 2 มิติ
ข. 3 มิติ
ค. 4 มิติ
ง. 5 มิติ
13. " การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย กล่าวไว้ในกฎหมายใด
ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ข. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ค. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ง. ข้อ ก และ ค ถูกต้อง
14. นโยบายที่เกิดขึ้นหลังสุดของกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด
ก. ความเสมอภาค
ข. คุณภาพ
ค. ประสิทธิภาพ
ง. ศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก
15. Geographical Information System (GIS) มีความหมายตามข้อใด
ก. ระบบเอกสารสำนักงานอัตโนมัติ
ข. การทดสอบระดับชาติ
ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ง. ระบบฐานข้อมูลคุณภาพการศึกษา
16. Geographical Information System (GIS)มีบทบาทในการจัดการศึกษาเรื่องใดมากที่สุด
ก. งบประมาณรายหัวของนักเรียน
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค. การพัฒนาจัดสร้างโรงเรียน
ง. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
17. ตามกฎหมายการศึกษา กำหนดให้มีการกระจายอำนาจทางการศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปให้กับหน่วยงานใด
ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สถานศึกษา
ง. ข้อ ข และ ค ถูกต้อง
18. กฎหมายปฎิรูปการศึกษากำหนดให้มีการกระจายอำนาจบริหารจัดการให้กับสถานศึกษา ยกเว้นข้อใด
ก. ด้านวิชาการ
ข. ด้านการบริหารงานบุคคล
ค. ด้านงบประมาณ
ง. ด้านบริการการศึกษา
19. ข้อใดไม่ใช่ 5 องค์กรหลัก ตามโครงสร้างในกฎหมายปฏิรูปการศึกษา
ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกโรงเรียน
ข. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
20. วิชาที่มีความจำเป็นอันดับหลังสุด ในการที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
ก. ภาษาอังกฤษ
ข. คณิตศาสตร์
ค. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง. ภาษาไทย
21. หน่วยงานส่วนกลางที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือข้อใด
ก. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
22. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงสร้างของกฎหมายปฏิรูปการศึกษา มีอายุครบ 2 ปีในวันใด
ก. 1 ตุลาคม 2548
ข. 30 กันยายน 2548
ค. 7 กรกฏาคม 2548
ง. 1 เมษายน 2548
23. การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการพัฒนาความรู้ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติ ก็ย่อมได้โดยสะดวกและราบรื่น ได้ผลที่แน่นอน รวดเร็ว
ก. ความสำคัญของการศึกษา
ข. ความหมายของการศึกษา
ค. เป้าหมายของการศึกษา
ง. ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการพัฒนาประเทศ

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9


จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
 เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม
และแนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วยมากกว่ากว่า 3,000 ข้อตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาทกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ


สนใจสั่งซื้อมาที่   0884977046
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ   0884977046
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ ราคาเพียงชุดละ 399.- รวมข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุด
กรุณาชำระค่าบริการที่
282-206542-4 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสหลักสี่ ออมทรัพย์ ปริญญา สุโพธิ์

(parinya supho)
โอนเงินเสร็จแล้วกรุณาโทรแจ้งที่
0884977046
ติดต่อทางเมล์ที่
unverlive@hotmail.comเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 - ครูบ้านนอกดอทคอม --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.011836 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us